พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ), พ.บ., ดร.
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

“การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้ไปได้ทั่วโลกได้ผลดี
จำเป็นต้องมีฐานงานวิชาการ
ที่แข็งแรงรองรับ”

งานวิชาการและงานวิจัย เป็นการค้นหาความจริงอย่างเป็น
ระบบระเบียบ แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิชาการหรือการวิจัย
มาใช้ในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น
เมื่อเรามีฐานงานวิชาการที่มั่นคงแข็งแรงแล้วจะทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขยายไปทั้งประเทศและทั้งโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Excel in the study and application
of the dhamma and promulgate
Buddhism to the world

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนาแกล้วกล้า เผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่ประชาคมโลก

โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ DCI

อนุรักษ์รวบรวมพระไตรปิฎกบาลีฉบับใบลานทุกสายจารีต จัดทำฐานข้อมูลและจัดทำพระไตรปิฎกบาลีเชิงวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

โครงการการแปลพระไตรปิฎกบาลี-จีน

ร่วมมือการแปลพระไตรปิฎกระหว่างศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI และศูนย์วิจัยใบลานสันสกฤตและคัมภีร์พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

วารสารธรรมธารา

วารสารวิชาการทางพระพุทธศาาสนา ที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแหล่งข้อมูลในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา

ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI
เลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250