About Us

Support the Study of Buddhist teaching through Buddhist scriptures


ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงได้นั้น ด้านปริยัติและปฏิบัติต้องควบคู่กันไป จึงจะสามารถไปสู่เป้าหมาย คือ การนำสันติสุขและธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่มวลมนุษยชาติ


ศูนย์พุทธศาสตร์ฯ จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ สามเณร โดยได้เปิดให้ความรู้ 3 ด้าน คือ


  1. ด้านพุทธศาสตร์
    มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการวิเคราะห์ในพระไตรปิฎก พุทธปรัชญา พุทธจริยศาสตร์ และภาษาคัมภีร์โบราณ เป็นต้น
  2. ด้านเผยแผ่พุทธธรรม
    มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเทศน์สอน การเขียนโครงการอบรม การบริหารองค์กร ภาวะผู้นำ การออกแบบสถาปัตยกรรม และจิตวิทยาเบื้องต้น  เป็นต้น
  3. ด้านเทคโนโลยีการเผยแผ่พุทธธรรม
    เพื่อการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัย จึงมุ่งเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้เรียนรู้เกิดทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย การผลิตสื่อ การออกแบบเว็ปไซต์ และการผลิตแอพพลิเคชั่น เป็นต้น

          ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DC I จึงเป็นสถานที่สร้างพระแท้ ผู้มีอุดมการณ์ บวชเป็นอายุพระพุทธศาสนา เป็นไปเพื่อการศึกษาค้นคว้าทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ นำไปสู่ ปฏิเวธ คือ การรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนำมาซึ่งองค์ความรู้ในการสืบทอดและสานต่อมโนปณิธานที่จะนำพาชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์ พบสุขอันแท้จริง