เสวนา “งานวิชาการทางพุทธศาสตร์ กับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา”

เสวนางานวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา


วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องสัมมนา SPD4 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

งานเสวนาวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาฯ และแสดงผลงานวิจัย

หลังจากนั้นเป็นการเข้าส่ช่วงของการเสวนา “งานวิชาการทางพุทธศาสตร์กับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านได้แก่

          1) พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. (พระอาจารย์ด้านพระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยริวโคขุ ประเทศญี่ปุ่น)

          2) ดร.อำนาจ บัวศิริ (อดีตรองผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา)

          3) ดร.อรทัย มูลคำ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.)