งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา “สถานการณ์พระพุทธศาสนาโลกกับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล”

งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา
“สถานการณ์พระพุทธศาสนาโลกกับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล” (เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วิชชาธรรมกาย)

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องสัมมนา SPD8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ภายในงานได้รับความเมตตาจากวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย

          1) พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) (ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) บรรยายในหัวข้อ : การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงวิชาการไปทั่วโลก

          2) ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ (ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการปริญญาเอกทวิปริญญา สาขาบริหารธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแคริสม่า สหราชอาณาจักร กับ มหาวิทยาลัยอพอลโล สหรัฐอเมริกา) บรรยายในหัว : สถานการณ์พระพุทธศานาในตะวันตก

          3) รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน (อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) บรรยายในหัวข้อ : สถานการณ์พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวักออกเฉียงใต้

          4) อ.ดร.วิไลพร สุจริตธรรมกุล (ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI) บรรยายในหัวข้อ : สถานการณ์พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก