งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา “วัคซีนชาวพุทธไทย: การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์”

งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา
“วัคซีนชาวพุทธไทย: การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์”

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ภายในงานได้รับความเมตตาจากวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ประกอบไปด้วย

          1) ดร.อำนาจ บัวศิริ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการทรงคุณวุฒิสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

          2) พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. นักวิจัยพิเศษ สถาบันวิจัย Research Center for World Buddhist Cultures, มหาวิทยาลัยริวโคขุ ประเทศญี่ปุ่น