การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ปี 2563 กูเกิลคลาสรูม: ตัวช่วยของคุณครูยุคใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม


1st Training Workshop for DCI Teachers 2020 
Google Classroom: Popular Tool for Education 

————————————————–
🌼🌼 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์สถาบัน DCI 
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สถาบัน DCI ครั้งที่ 1 ปี พุทธศักราช 2563: 
การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom 

🌼🌼
โดยมี ท่าน ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

🌼🌼
ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เวลา 8:30 – 16:00 น.
ณ ห้อง 137 ตึก 1 ชั้น 3

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
https://forms.gle/VRvouqiik4ey38tN7

🌼🌼
* จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 25 ท่านเท่านั้น
** ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คมาด้วย