โครงการบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 1 DCIBS Online Buddhist Studies Course “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง


ปิดลงทะเบียน
มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

ท่านยังสามารถรับฟังการบรรยายออนไลน์ได้
ทาง Facebook Fanpage ทาง https://fb.me/dcibs/
ตามช่วงวันและเวลาของหัวข้อบรรยายนั้น ๆ


โครงการบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 1
DCIBS Online Buddhist Studies Course
“พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง”
โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

เรียนรู้พระพุทธศาสนาเชิงวิชาการแง่สาขาต่างๆ
เช่น ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนา, พุทธศิลป์โบราณ และอื่นๆ อีกมากมาย
กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

ช่องทางการเข้าฟังบรรยาย

           1) โปรแกรม ZOOM – รับไม่เกิน 50 คน/ครั้ง
                 – สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

                 – มอบใบประกาศนียบัตรออนไลน์แก่ผู้ฟังบรรยาย (1 ใบ/1 หัวข้อการบรรยาย)

           2) ฟังการบรรยายออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของ DCI Center for Buddhist Studies (ไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร)


ช่องทางการเข้าฟังบรรยาย

            ‒ การบรรยายใช้โปรแกรม ZOOM ในการเข้าฟังบรรยาย ขอให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ https://zoom.us/signup เพื่อใช้งาน
            ‒ การบรรยายเริ่มเวลา 14.30-15.30 น. โดยจะมีอีเมล์แจ้งเตือนก่อนการบรรยาย 3 ชั่วโมงของการบรรยายนั้นๆ
            ‒ ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าฟังการบรรยายได้มากกว่า 1 การบรรยาย
            ‒ หลังจากจบการบรรยายในแต่ละครั้ง ขอให้ผู้เรียนกรอกแบบประเมินทุกครั้งเพื่อรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล์
            ‒ การบรรยายในแต่ละครั้ง รับผู้เรียนไม่เกิน 50 คน เท่านั้น

นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป
ผู้มีคนสนใจทางด้านพระพุทธศาสนา
สามารถเข้าฟังการบรรยายได้…ฟรี!


ผู้บรรยายในโครงการบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 1

พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. 
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

ประวัติการศึกษา
• อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสตร์)
• อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสตร์)
• อักษรศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยริวโคขุ (Ryukoku University) ประเทศญี่ปุ่น


หัวข้อการบรรยาย

บรรยาย : เสาร์ 23 พ.ค. 63
บรรยาย : เสาร์ 6 มิ.ย. 63
บรรยาย : เสาร์ 20 มิ.ย. 63
บรรยาย : เสาร์ 4 ก.ค. 63
บรรยาย : เสาร์ 18 ก.ค. 63

แบบฟอร์มลงทะเบียน