โครงการบรรยายพิเศษ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

โครงการบรรยายพิเศษ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

เปรียบเทียบพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาท

บรรยายโดย
ดร. วิไลพร สุจริตธรรมกุล
(นักวิจัยประจำศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI
และอาจารย์ประจำภาคปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)


หัวข้อการบรรยาย

#1 – วันที่ 1 สิงหาคม 2563 : ต้นเหตุของมหายานและเถรวาทจากประวัติศาสตร์
#2 – วันที่ 15 สิงหาคม 2563 : องค์ประกอบที่แตกต่างระหว่างมหายานและเถรวาท#
#3 – วันที่ 29 สิงหาคม 2563 : องค์กรพุทธมหายาน และเถรวาทระดับนานาชาติ
#4 – วันที่ 12 กันยายน 2563 : ศีลและคัมภีร์ที่สำคัญของเถรวาทและมหายาน
#5 – วันที่ 26 กันยายน 2563 : คำสอนสำคัญต่าง ๆ เรื่อง “พระโพธิสัตว์” ต่างหรือเหมือนกัน?  
#6 – วันที่ 10 ตุลาคม 2563 : การทำสมาธิแบบเซน


ช่องทางการเข้าฟังบรรยาย

1) โปรแกรม ZOOM – รับไม่เกิน 100 คน/ครั้ง
– สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
2) ฟังการบรรยายออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของ DCI Center for Buddhist Studies


ช่องทางการเข้าฟังบรรยาย

‒ การบรรยายใช้โปรแกรม ZOOM ในการเข้าฟังบรรยาย ขอให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ https://zoom.us/signup เพื่อใช้งาน
‒ การบรรยายเริ่มเวลา 09.30-11.00 น. โดยจะมีอีเมล์แจ้งเตือนก่อนการบรรยาย 1 วันของการบรรยายนั้นๆ
‒ ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าฟังการบรรยายได้มากกว่า 1 การบรรยาย
‒ หลังจากจบการบรรยายในแต่ละครั้ง ขอให้ผู้เรียนกรอกแบบประเมินทุกครั้งเพื่อรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล
‒ การบรรยายในแต่ละครั้ง รับผู้เรียนไม่เกิน 100 คน เท่านั้น


นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป
ผู้มีคนสนใจทางด้านพระพุทธศาสนา
สามารถเข้าฟังการบรรยายได้…ฟรี!