Author: info info

คู่มือการอ้างอิงเอกสารวิชาการ DCI

การจัดทำคู่มือเอกสารวิชาการ DCI ฉบับนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนงานวิชาการพุทธศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของสถาบัน DCI เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันอย่างมีแบบแผน และมีเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ คู่มือจัดทำเอกสารวิชาการ DCI ฉบับนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละของคณาจารย์ นักวิชาการ และทีมงานทุกรูปทุกท่าน ด้วยการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลทั้งด้านหลักการเขียนงานประเภทต่างๆ ด้านหลักเกณฑ์การอ้างอิง เกณฑ์การชี้วัด และการจัดรูปเล่มของงานวิชาการพุทธศาสตร์ พร้อมช่วยกันตรวจทาน แก้ไขอย่างละเอียดถี่ถ้วนอยู่หลายครั้ง จึงได้สำเร็จออกมาเป็นรูปเล่ม ด้วยความปรารถนาและพยายามให้ได้เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม […]

โครงการบรรยายพิเศษ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

โครงการบรรยายพิเศษ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI เปรียบเทียบพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาท หัวข้อการบรรยาย #1 – วันที่ 1 สิงหาคม 2563 : ต้นเหตุของมหายานและเถรวาทจากประวัติศาสตร์ #2 – วันที่ 15 สิงหาคม 2563 : องค์ประกอบที่แตกต่างระหว่างมหายานและเถรวาท# […]

โครงการบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 1 DCIBS Online Buddhist Studies Course “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง

ปิดลงทะเบียนมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ท่านยังสามารถรับฟังการบรรยายออนไลน์ได้ทาง Facebook Fanpage ทาง https://fb.me/dcibs/ตามช่วงวันและเวลาของหัวข้อบรรยายนั้น ๆ โครงการบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 1DCIBS Online Buddhist Studies Course“พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง”โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI เรียนรู้พระพุทธศาสนาเชิงวิชาการแง่สาขาต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนา, พุทธศิลป์โบราณ และอื่นๆ อีกมากมายกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ช่องทางการเข้าฟังบรรยาย   […]

กำเนิดพระไตรปิฎกและแนวปฏิบัติสู่การตรัสรู้ธรรมในพระพุทธศาสนายุคดั้งเดิม

初期仏教における聖典成立と修行体系 กำเนิดพระไตรปิฎกและแนวปฏิบัติสู่การตรัสรู้ธรรมในพระพุทธศาสนายุคดั้งเดิม หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์และการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนายุคต้น โดยอภิปรายประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ทั้งเรื่องปีพุทธปรินิพพาน กำเนิดพระวินัยปิฎก ถิ่นกำเนิดภาษาบาลี กำเนิดพระสุตตันตปิฎก และแนวทางการปฏิบัติธรรม เช่น มรรคมีองค์แปด เป็นต้น วิธีการที่ใช้ในการอภิปรายและแนวคิดที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานวิจัยที่ไม่อ่านไม่ได้ในการศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม ไม่เพียงแต่พระพุทธศาสนายุคต้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพระพุทธศาสนายุคหลังการแตกนิกายอีกด้วย บทที่ 1 ได้ศึกษาเรื่องปีพุทธปรินิพพาน  โดยตรวจสอบทฤษฎีที่ยืนยันความถูกต้องของหลักฐานจากคัมภีร์บาลีของศรีลังกา กับทฤษฎีที่ยืนยันความถูกต้องของหลักฐานจากคัมภีร์นิกายสรวาสติวาท บทที่ 2 ได้วิเคราะห์กำเนิดพระวินัยปิฎก […]

ประมวลภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom”

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคณาจารย์ […]

นักวิชาการพุทธศาสตร์ มาเยี่ยมชมวัด

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCIได้ต้อนรับท่านอาจารย์ Dr.Clinton Godart, Tohoku U., Graduate School of International Cultural Studies, Japan , ผศ.ดร.สานุ มหันธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) และ ดร.สริตา มหันธนาดุลย์ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย (เป็นครั้งแรก)

คณะนักวิชาการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563ทางศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากนักวิชาการระดับโลก 2 ท่าน แวะมาเยี่ยมชมงานวิชาการของ DCI คือProf.Dr.Jens-Uwe Hartmann(LMU Munich U.) Germany, Prof.Dr.Richard Salomam (U. Of Washington) USA, ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว […]

เข้าร่วมฟังบรรยาย ที่ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนสำนักการศึกษาและศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้ร่วมฟังการบรรยายจากนักวิชาการระดับโลก คือ Prof.Dr.Jens-Uwe Hartmann (LMU Munich U.), Prof.Dr.Richard Salomam (U. Of Washington) และนักวิชาการอีกหลายๆ ท่าน..ได้เปิดมุมมองใหม่ด้านการศึกษาพุทธศาสตร์ของฝั่งตะวันตกจัดโดย ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ปี 2563 กูเกิลคลาสรูม: ตัวช่วยของคุณครูยุคใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม 1st Training Workshop for DCI Teachers 2020 Google Classroom: Popular Tool for Education  ————————————————–🌼🌼 ขอเรียนเชิญคณาจารย์สถาบัน DCI เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สถาบัน DCI ครั้งที่ 1 ปี พุทธศักราช 2563: การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom  🌼🌼โดยมี ท่าน […]

กราบนมัสการปีใหม่พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนสำนักการศึกษาและศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้นำหนังสือวิจัยของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ, วารสารธรรมธารา และกระเช้า ไปกราบนมัสการปีใหม่พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ ณ วัดราชโอรสาราม