Category: Activity

โครงการบรรยายพิเศษ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

โครงการบรรยายพิเศษ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI เปรียบเทียบพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาท หัวข้อการบรรยาย #1 – วันที่ 1 สิงหาคม 2563 : ต้นเหตุของมหายานและเถรวาทจากประวัติศาสตร์ #2 – วันที่ 15 สิงหาคม 2563 : องค์ประกอบที่แตกต่างระหว่างมหายานและเถรวาท# […]

โครงการบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 1 DCIBS Online Buddhist Studies Course “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง

ปิดลงทะเบียนมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ท่านยังสามารถรับฟังการบรรยายออนไลน์ได้ทาง Facebook Fanpage ทาง https://fb.me/dcibs/ตามช่วงวันและเวลาของหัวข้อบรรยายนั้น ๆ โครงการบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 1DCIBS Online Buddhist Studies Course“พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง”โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI เรียนรู้พระพุทธศาสนาเชิงวิชาการแง่สาขาต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนา, พุทธศิลป์โบราณ และอื่นๆ อีกมากมายกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ช่องทางการเข้าฟังบรรยาย   […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ปี 2563 กูเกิลคลาสรูม: ตัวช่วยของคุณครูยุคใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม 1st Training Workshop for DCI Teachers 2020 Google Classroom: Popular Tool for Education  ————————————————–🌼🌼 ขอเรียนเชิญคณาจารย์สถาบัน DCI เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สถาบัน DCI ครั้งที่ 1 ปี พุทธศักราช 2563: การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom  🌼🌼โดยมี ท่าน […]

งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา “วัคซีนชาวพุทธไทย: การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์”

งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา “วัคซีนชาวพุทธไทย: การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ภายในงานได้รับความเมตตาจากวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ประกอบไปด้วย           1) ดร.อำนาจ บัวศิริ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการทรงคุณวุฒิสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา           2) […]

งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา “สถานการณ์พระพุทธศาสนาโลกกับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล”

งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา “สถานการณ์พระพุทธศาสนาโลกกับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล” (เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วิชชาธรรมกาย) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสัมมนา SPD8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ภายในงานได้รับความเมตตาจากวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย           1) พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) […]

เสวนา “งานวิชาการทางพุทธศาสตร์ กับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา”

เสวนางานวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องสัมมนา SPD4 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย งานเสวนาวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาฯ และแสดงผลงานวิจัย หลังจากนั้นเป็นการเข้าส่ช่วงของการเสวนา “งานวิชาการทางพุทธศาสตร์กับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านได้แก่           1) พระมหาพงศ์ศักดิ์ […]