Category: Seminar

งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา “วัคซีนชาวพุทธไทย: การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์”

งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา “วัคซีนชาวพุทธไทย: การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ภายในงานได้รับความเมตตาจากวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ประกอบไปด้วย           1) ดร.อำนาจ บัวศิริ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการทรงคุณวุฒิสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา           2) […]

งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา “สถานการณ์พระพุทธศาสนาโลกกับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล”

งานสัมมนาวิชาการธรรมธารา “สถานการณ์พระพุทธศาสนาโลกกับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล” (เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วิชชาธรรมกาย) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสัมมนา SPD8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ภายในงานได้รับความเมตตาจากวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย           1) พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) […]

เสวนา “งานวิชาการทางพุทธศาสตร์ กับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา”

เสวนางานวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องสัมมนา SPD4 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย งานเสวนาวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาฯ และแสดงผลงานวิจัย หลังจากนั้นเป็นการเข้าส่ช่วงของการเสวนา “งานวิชาการทางพุทธศาสตร์กับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านได้แก่           1) พระมหาพงศ์ศักดิ์ […]