Category: Newsletter

ประมวลภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom”

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคณาจารย์ […]

นักวิชาการพุทธศาสตร์ มาเยี่ยมชมวัด

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCIได้ต้อนรับท่านอาจารย์ Dr.Clinton Godart, Tohoku U., Graduate School of International Cultural Studies, Japan , ผศ.ดร.สานุ มหันธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) และ ดร.สริตา มหันธนาดุลย์ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย (เป็นครั้งแรก)

คณะนักวิชาการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563ทางศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากนักวิชาการระดับโลก 2 ท่าน แวะมาเยี่ยมชมงานวิชาการของ DCI คือProf.Dr.Jens-Uwe Hartmann(LMU Munich U.) Germany, Prof.Dr.Richard Salomam (U. Of Washington) USA, ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว […]

เข้าร่วมฟังบรรยาย ที่ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนสำนักการศึกษาและศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้ร่วมฟังการบรรยายจากนักวิชาการระดับโลก คือ Prof.Dr.Jens-Uwe Hartmann (LMU Munich U.), Prof.Dr.Richard Salomam (U. Of Washington) และนักวิชาการอีกหลายๆ ท่าน..ได้เปิดมุมมองใหม่ด้านการศึกษาพุทธศาสตร์ของฝั่งตะวันตกจัดโดย ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กราบนมัสการปีใหม่พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนสำนักการศึกษาและศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้นำหนังสือวิจัยของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ, วารสารธรรมธารา และกระเช้า ไปกราบนมัสการปีใหม่พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ ณ วัดราชโอรสาราม

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดงกุก ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นักศึกษาปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดงกุก ประเทศเกาหลีใต้มาเยี่ยมชมสถาบันและได้ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI และการอบรมเพื่อพัฒนาพุทธศาสนิกชนของวัดพระธรรมกาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลื้มปีติของผู้มาเยือน

ผลการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาทีมงานบริหารวารสารธรรมธารา นำโดยพระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. และดร.ภัทธิดา แรงทน ได้เข้าร่วมรับฟังผลการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 วารสารที่ส่งเข้าประเมินทั้งหมด 829 วารสาร มีวารสารใหม่จำนวน 114 […]

กราบนมัสการปีใหม่คณะผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายวิชาการพุทธศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้ไปกราบนมัสการปีใหม่คณะผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายวิชาการพุทธศาสตร์ …พระราชพระปริยัติมุนี,รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์), พระมหาอานนท์ อานันโท,ผศ.ดร. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ, ศ.ดร.สมภาร พรมทา หน.ศูนย์ปรัชญาและศาสนา, รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ผอ.หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาตร์(ภาคพิเศษ),ผศ.ดร.สมควร นิยมวงศ์ หน.ภาควิชาบาลี-สันสกฤต