Category: Announcement

ประมวลภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom”

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคณาจารย์ […]

ผลการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาทีมงานบริหารวารสารธรรมธารา นำโดยพระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. และดร.ภัทธิดา แรงทน ได้เข้าร่วมรับฟังผลการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 วารสารที่ส่งเข้าประเมินทั้งหมด 829 วารสาร มีวารสารใหม่จำนวน 114 […]