Category: Relationship

เข้าร่วมฟังบรรยาย ที่ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนสำนักการศึกษาและศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้ร่วมฟังการบรรยายจากนักวิชาการระดับโลก คือ Prof.Dr.Jens-Uwe Hartmann (LMU Munich U.), Prof.Dr.Richard Salomam (U. Of Washington) และนักวิชาการอีกหลายๆ ท่าน..ได้เปิดมุมมองใหม่ด้านการศึกษาพุทธศาสตร์ของฝั่งตะวันตกจัดโดย ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กราบนมัสการปีใหม่พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนสำนักการศึกษาและศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้นำหนังสือวิจัยของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ, วารสารธรรมธารา และกระเช้า ไปกราบนมัสการปีใหม่พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ ณ วัดราชโอรสาราม

กราบนมัสการปีใหม่คณะผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายวิชาการพุทธศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้ไปกราบนมัสการปีใหม่คณะผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายวิชาการพุทธศาสตร์ …พระราชพระปริยัติมุนี,รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์), พระมหาอานนท์ อานันโท,ผศ.ดร. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ, ศ.ดร.สมภาร พรมทา หน.ศูนย์ปรัชญาและศาสนา, รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ผอ.หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาตร์(ภาคพิเศษ),ผศ.ดร.สมควร นิยมวงศ์ หน.ภาควิชาบาลี-สันสกฤต