Category: Visitor

นักวิชาการพุทธศาสตร์ มาเยี่ยมชมวัด

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCIได้ต้อนรับท่านอาจารย์ Dr.Clinton Godart, Tohoku U., Graduate School of International Cultural Studies, Japan , ผศ.ดร.สานุ มหันธนาดุลย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) และ ดร.สริตา มหันธนาดุลย์ให้เกียรติมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย (เป็นครั้งแรก)

คณะนักวิชาการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563ทางศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากนักวิชาการระดับโลก 2 ท่าน แวะมาเยี่ยมชมงานวิชาการของ DCI คือProf.Dr.Jens-Uwe Hartmann(LMU Munich U.) Germany, Prof.Dr.Richard Salomam (U. Of Washington) USA, ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว […]

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดงกุก ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นักศึกษาปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดงกุก ประเทศเกาหลีใต้มาเยี่ยมชมสถาบันและได้ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI และการอบรมเพื่อพัฒนาพุทธศาสนิกชนของวัดพระธรรมกาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลื้มปีติของผู้มาเยือน