Month: July 2020

โครงการบรรยายพิเศษ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

โครงการบรรยายพิเศษ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI เปรียบเทียบพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาท หัวข้อการบรรยาย #1 – วันที่ 1 สิงหาคม 2563 : ต้นเหตุของมหายานและเถรวาทจากประวัติศาสตร์ #2 – วันที่ 15 สิงหาคม 2563 : องค์ประกอบที่แตกต่างระหว่างมหายานและเถรวาท# […]