ประมวลภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom”


เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom”
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์
ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีคณาจารย์ นักวิจัย จากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI และ
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้