Tag: Google Classroom

ประมวลภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom”

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคณาจารย์ […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ DCI ครั้งที่ 1 ปี 2563 กูเกิลคลาสรูม: ตัวช่วยของคุณครูยุคใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม 1st Training Workshop for DCI Teachers 2020 Google Classroom: Popular Tool for Education  ————————————————–🌼🌼 ขอเรียนเชิญคณาจารย์สถาบัน DCI เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สถาบัน DCI ครั้งที่ 1 ปี พุทธศักราช 2563: การออกแบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom  🌼🌼โดยมี ท่าน […]